Algemene voorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden Snoeppotten.nl.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP SNOEPPOTTEN.NL, statutair GEVESTIGD TE EDE EN feitelijk KANTOORHOUDENDE TE (6716 AB) EDE AAN HET ADRES KEESOMSTRAAT 36A

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden (in beginsel met een hoofdletter geschreven) hierna te noemen termen hebben de betekenis die eraan wordt toegekend in dit artikel. Zij kunnen zowel in enkel- als meervoud worden gehanteerd. In deze algemene voorwaarden wordt derhalve verstaan onder:

AV, of: algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden en iedere door Leverancier gehanteerde (latere) versie ervan of aanvulling daarop en/of afwijking ervan uitsluitend voor zover schriftelijk aanvaard door Leverancier;
Afnemer: degene die bij Leverancier Producten bestelt en/of degene met wie Leverancier in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst danwel een Overeenkomst heeft gesloten;
Gebrek: Iedere afwijking van de Producten van de Specificatie en het ieder anderszins niet naar behoren functioneren van de Producten;
Leveringstermijn: de in de Overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de Producten moeten worden geleverd;
Leverancier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, in casu de rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming(en) zoals boven het eerste artikel van deze algemene voorwaarden genoemd, en die met Afnemer in een (pre-)contractuele verhouding staat;
Offerte: iedere aanbieding van Leverancier die specifiek tot een bepaalde Afnemer is gericht;
Order: Iedere opdracht van Afnemer aan Leverancier tot levering van Producten, in welke vorm dan ook;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Leverancier en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;
Producten: Alle ter uitvoering van een Order respectievelijk Overeenkomst door of voor rekening van Leverancier geproduceerde en/of geleverde goederen alsmede al dan niet daarbij behorende door Leverancier te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen;
Specificatie: De omschrijving van door Afnemer bestelde Producten welke wordt vermeld of naar welke omschrijving wordt verwezen in de Order of de Overeenkomst.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid.

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op alle aanbiedingen en Offertes van Leverancier en op iedere Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer en daarmee verband houdende leveringen van Leverancier, onderhavige AV van toepassing.
Lid 2: De toepasselijkheid van eventuele door Afnemer of een derde gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden wordt hierbij op voorhand door Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door Leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.
Lid 3: Daar waar in de Overeenkomst of aanbieding of Offerte wordt verwezen naar enig internationaal gedefinieerd leveringsbeding door middel van een aanduiding, zoals Af Fabriek (Ex Works), dient een dergelijke aanduiding respectievelijk een dergelijk beding te worden uitgelegd conform de door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) gepubliceerde Incoterms 2010.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en tot stand komen overeenkomst.

Lid 1: Alle aanbiedingen in welke vorm ook (inclusief de meer specifieke vorm: de Offerte) en andere uitingen zijn voor Leverancier vrijblijvend en dienen als één geheel te worden opgevat. Zij gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat de aanbieding na deze termijn in ieder geval is komen te vervallen.
Lid 2: Alle in of bij de aanbieding of op websites, in folders, catalogi, enz. verstrekte afbeeldingen, tekeningen en verdere gegevens, zoals maten, gewichten en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voorzover zulks uitdrukkelijk door Leverancier wordt gegarandeerd.
Lid 3: Alle offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden.
Lid 4: Overeenkomsten komen eerst tot stand, indien en voor zover zij door Leverancier schriftelijk zijn bevestigd dan wel nadat door Leverancier een begin met de uitvoering is gemaakt.
Lid 5: Indien door omstandigheden, waaronder de aard, omvang of de spoedeisendheid van de Order, geen orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als orderbevestiging.
Lid 6: Elke Overeenkomst wordt door Leverancier aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Afnemer uitsluitend ter beoordeling van Leverancier voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming daarvan. Een Overeenkomst komt eerst tot stand indien eerder in lid 1 genoemd aanbod door Leverancier schriftelijk of per e-mail is aanvaard danwel Leverancier uitvoering geeft aan het betreffende aanbod, welk aanbod een Order kan inhouden. Na genoemde aanvaarding door Leverancier is de Order onherroepelijk en definitief, en de Overeenkomst tot stand gekomen.
Lid 7: Alle bescheiden, verstrekte modellen, monsters of voorbeelden betrekking hebbend op door Leverancier gedane aanbiedingen en/of de Overeenkomst zijn en blijven eigendom van Leverancier en mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden worden verstrekt, ter inzage worden gegeven, worden vermenigvuldigd of nagemaakt op welke wijze dan ook. Afnemer is gehouden deze binnen veertien dagen ongevraagd en na een daartoe door Leverancier gedaan verzoek onbeschadigd en voor zover van toepassing in originele verpakking franco te retourneren aan Leverancier zonder achterhouding van enige kopie in welke vorm ook.

 

Artikel 4 Prijzen.

Lid 1: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn in Euro s, exclusief BTW en/of andere heffingen van overheidswege. Opgegeven prijzen gelden steeds voor levering Af Fabriek (ExWorks in de zin van Incoterms 2010).
Lid 2: Indien Afnemer een in het buitenland gevestigde onderneming is/heeft, en op diens verzoek het zogenaamde nultarief voor intracommunautaire leveringen wordt toegepast, vrijwaart Afnemer Leverancier voor alle schade, daaronder begrepen maar daartoe niet beperkt: belasting, boetes en heffingrente, ingeval naar de mening van de betreffende belastingdienst ten onrechte het nultarief is gehanteerd bij het factureren aan Afnemer.
Lid 3: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Leverancier geldende prijsbepalende factoren, zoals arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en valutakoersen. Prijsstijgingen als gevolg van een wijziging van een van deze prijsbepalende factoren na de aanbieding mogen door Leverancier aan Afnemer worden doorberekend, ook in het geval de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
Lid 4: Indien de toepassing van het voorgaande lid mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer binnen een termijn van 3 maanden na het aangaan van de Overeenkomst, dan is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst binnen 7 werkdagen nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld, middels een aangetekend schrijven op te zeggen tegen de datum waarop de door Leverancier beoogde prijs- of tariefsverhoging in werking zou treden, zonder aanspraak te hebben op enige schadevergoeding.

 

Artikel 5 Levering van speciaal bewerkte / samengestelde Producten.

Lid 1: Ingeval Leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van Afnemer bewerkte (c.q. samengestelde) Producten, is Afnemer verplicht tot aanlevering van alle voor het proces van bewerking noodzakelijke informatie respectievelijk geschikt reproduceerbaar materiaal in voldoende hoeveelheden. Zolang Afnemer niet aan deze verplichting heeft voldaan, is Leverancier gerechtigd haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst op te schorten.
Lid 2: Leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef, model, monster of voorbeeld ter goedkeuring aan Afnemer te zenden, indien zulks bij het aangaan van de Overeenkomst schriftelijk door Afnemer is bedongen. In dat geval verplicht Leverancier zich na ontvangst van de te bewerken materialen een drukproef, model, monster of voorbeeld voor te leggen aan Afnemer, welk geacht wordt te zijn goedgekeurd indien Afnemer niet binnen vijf werkdagen schriftelijk daarop heeft gereageerd.
Lid 3: Alle kosten van de drukproef, het model, monster of voorbeeld worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 6 Advieswerkzaamheden en productontwikkeling.

Lid 1: Leverancier kan desgevraagd adviserend optreden. Leverancier is gerechtigd dit separaat aan Afnemer in rekening te brengen, ongeacht of het advies betrekking heeft op door of voor rekening van Leverancier ingevolge de Overeenkomst geproduceerde en/of geleverde Producten.
Lid 2: In geval van produktontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, aanbiedingen en offertes voor uitgebreide projecten met al dan niet bewerkte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten, is het bepaalde in lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 7 Inschakeling van derden.

Leverancier is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Zij is tevens gerechtigd de Overeenkomst of rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst aan derden over te dragen, met welke overdracht Afnemer hierbij op voorhand instemt voor zover enige wettelijke bepaling de instemming / toestemming van Afnemer vereist.

 

Artikel 8 Leveringen en Leveringstermijnen.

Lid 1: Leveringstermijnen worden bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn met verzuim van Leverancier van dien bij overschrijding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Leveringstermijnen gaan pas in, zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met artikel 3, en alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens zijn verstrekt én betaling door Afnemer van de koopprijs c.q. de overeengekomen betalingstermijn(en) heeft plaatsgevonden of de door Leverancier verlangde zekerheid is verstrekt.
Lid 2: Levering vindt plaats Af Fabriek (ExWorks), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Zowel het transport zelf als de kosten voor transport en verzekering komen steeds voor rekening en risico van Afnemer, ook indien anders dan Af Fabriek wordt geleverd. De overgang van het risico van de Producten vindt steeds plaats op het moment van levering. Het transport vindt plaats voor risico van Afnemer, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt. Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van welke aard en van wie ook verband houdende met genoemde schade. Het voorgaande onverlet latend, dient Afnemer danwel de door hem aangewezen derde in het geval Leverancier voor het transport zorgdraagt, eventuele transportschade direct na ontvangst, doch uiterlijk binnen 12 uur na ontvangst van de Producten aan de vervoerder c.q. expediteur te melden en een afschrift daarvan te zenden naar Leverancier.
Lid 3: Producten worden geacht correct te zijn geleverd respectievelijk voor Afnemer geaccepteerd zodra de Producten Afnemer worden aangeboden. Ook indien de Producten qua kleur, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden e.d. slechts in ondergeschikte mate afwijken van eerder verstrekte modellen, monsters of voorbeelden dan wel anderszins afwijken van hetgeen is overeengekomen, worden de betreffende Producten geacht te voldoen aan de Overeenkomst respectievelijk wordt Leverancier geacht aan haar leveringsverplichtingen te hebben voldaan. Daarvan is in ieder geval sprake ingeval het gewicht of het aantal van de geleverde Producten niet meer dan 5% afwijkt van hetgeen is overeengekomen.
Lid 4: Leverancier behoudt zich het recht voor om bepaalde Producten slechts in bepaalde minimumhoeveelheden te leveren, en naar eigen keuze wel of niet een extra hoeveelheid van maximaal 10% méér dan besteld te leveren (over-levering) en die tegen de overeengekomen stuksprijs Afnemer in rekening te brengen, en om andere dan de overeengekomen Producten te leveren mits deze tenminste voldoen aan de overeengekomen specificaties.
Lid 5: Producten die na het verstrijken van de Leveringstermijn door Afnemer of door hem aangewezen derde niet zijn afgenomen, worden door Leverancier voor rekening en risico van Afnemer opgeslagen. Bij niet tijdige afname is Leverancier gerechtigd na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de Leveringstermijn de Overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding en onverminderd het recht van Leverancier om tot verkoop van de Producten aan derden over te gaan.
Lid 6: Het in gedeelten zenden van Producten door Leverancier is toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk gefactureerd mag worden. Meerkosten terzake uitstel of bespoediging van enige levering of terzake een bepaalde afwijkende manier of vorm van verpakken van de Producten op verzoek van Afnemer, is steeds voor rekening en risico van Afnemer.

 
Artikel 9 Overmacht.

Lid 1: Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is Leverancier gerechtigd de levering op te schorten, alsook in het geval de situatie die overmacht oplevert langer dan drie maanden duurt of zodra zeker is dat die langer dan drie maanden zal duren de Overeenkomst voorzover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan Afnemer te betalen.
Lid 2: Van overmacht is bijvoorbeeld maar niet uitsluitend sprake ingeval van brand, overstroming, werkstaking, epidemieën, (burger)oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, niet (tijdig) beschikbaar zijn van vergunningen, handelsembargo s, arbeidsonlusten, elektriciteitsuitval, bedrijfsstoringen, vertraging in de levering door of aan Leverancier als gevolg van (rechts)handelingen van douane- of andere autoriteiten, al dan niet toerekenbare tekortkomingen of onrechtmatige gedragingen van toeleverancier(s) en niet-ondergeschikte hulppersonen van Leverancier of andere derden, met inbegrip van eventuele gebreken in het door hen aan Leverancier geleverde, en het niet (tijdig) of onvoldoende beschikbaar zijn van materialen, transport, brandstoffen, energie en arbeidskracht, en al hetgeen overigens redelijkerwijs onvoorzienbaar en redelijkerwijs onvermijdbaar was voor Leverancier.

 

Artikel 10 Reclames en klachttermijn.

Lid 1: Afnemer is verplicht om Producten direct na levering te (doen) controleren op eventuele Gebreken.
Lid 2: Reclames met betrekking tot Gebreken in de geleverde Producten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk aan Leverancier kenbaar te worden gemaakt, uiterlijk binnen acht dagen nadat het Gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, maar de klachttermijn is in ieder geval veertien dagen na levering van de betreffende Producten verstreken. Bij overschrijding van deze termijn wordt Afnemer geacht akkoord te zijn met (de kwaliteit van) de geleverde Producten en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden ten dienste staan.
Lid 3: Een reclame als bedoeld in het voorgaande artikellid schort de betalingsverplichtingen van Afnemer niet op. Retournering van Producten door Afnemer is voor rekening en risico van Afnemer en betekent nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid door Leverancier.
Lid 4: In het geval de reclame van Afnemer naar het oordeel van Leverancier terecht is, is Leverancier te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van de afgeleverde Producten of (gedeeltelijke) restitutie van de koopprijs.
Lid 5: Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen, zoals afwijkingen als bedoeld in artikel 8 lid 3 van deze AV, kunnen nimmer grond voor reclames opleveren. Grond voor reclame is slechts een afwijking van de door de Afnemer goedgekeurde Specificaties.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud.

Lid 1: Alle aan Afnemer geleverde Producten zijn vanaf het moment van levering voor rekening en risico van Afnemer, maar blijven eigendom van Leverancier totdat alle door Afnemer verschuldigde bedragen uit hoofde van de Overeenkomst jegens Leverancier alsmede wegens het tekortschieten in de nakoming door Afnemer van deze of andere overeenkomst(en), waaronder begrepen rente en kosten van invordering, of uit welke anderen hoofde dan ook (zoals verricht advieswerk) jegens Leverancier verschuldigd, door Afnemer volledig zijn voldaan.
Lid 2: Zolang de eigendom van de geleverde Producten niet op Afnemer is overgegaan, is het Afnemer niet toegestaan de Producten te verwerken, buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren. Verder dient Afnemer alle dienstige maatregelen nemen om deze Producten af te scheiden en afgescheiden te houden van de overige bij Afnemer aanwezige zaken en al het benodigde in het werk (doen) stellen om vermenging, natrekking of zaakvorming te voorkomen.
Lid 3: Afnemer verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra Leverancier de wens daartoe te kennen geeft, aan Leverancier te verpanden en machtigt Leverancier hierbij op voorhand onherroepelijk om namens Afnemer aan zichzelf te verpanden tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Leverancier uit welken hoofde dan ook tegen Afnemer.
Lid 4: Afnemer is gehouden derden die zich op de door Leverancier geleverde Producten willen verhalen schriftelijk te wijzen op het daarop rustende eigendomsrecht van Leverancier op grond van eerder genoemd eigendomsvoorbehoud. Afnemer dient Leverancier hiervan schriftelijk onverwijld op de hoogte te stellen.
Lid 5: Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen of, indien Leverancier goede grond heeft te vrezen dat Afnemer in zijn verplichtingen tekort zal schieten, kan Leverancier het door haar gemaakte eigendomsvoorbehoud inroepen, in welk geval Afnemer verplicht is desgevraagd onmiddellijk en kosteloos de geleverde Producten in de feitelijke macht van Leverancier te brengen. Leverancier is voorts gerechtigd deze Producten zelf voor rekening van Afnemer terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer verleent Leverancier reeds nu voor alsdan onherroepelijk de machtiging om daartoe de bij of voor Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. Na terugneming zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom, verminderd met de kosten van de terugneming en door Leverancier geleden schade.

 

Artikel 12 Betaling.

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan Leverancier te geschieden in euro s, hetzij netto contact, hetzij ten kantore van Leverancier door middel van overmaking naar of storting op een door Leverancier aan te wijzen bankof girorekening, zulks naar keuze van Leverancier, steeds binnen 14 dagen na factuurdatum. De Leverancier is gerechtigd elektronisch te factureren, waarmee de Afnemer zich hierbij op voorhand akkoord verklaart.
Lid 2: Korting, betalingsopschorting en iedere vorm van verrekening door Afnemer is zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.
Lid 3: Leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Afnemer te verlangen, waarbij Leverancier gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien Afnemer aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Leverancier vergoeding van schade te vorderen wegens te late uitvoering respectievelijk niet-uitvoering van de Overeenkomst.
Lid 4: Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen termijn het door haar ingevolge de Overeenkomst verschuldigde heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Leverancier zonder dat enige ingebrekestelling is vereist het recht hem vanaf de vervaldatum van de onbetaalde factuur of facturen naast een alsdan verschuldigd bedrag van 60,- aan administratiekosten, een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven de wettelijke handelsrente met een minimum rentepercentage van 12 % per jaar over het factuurbedrag, onverminderd alle overige aan Leverancier toekomende rechten.
Lid 5: Alle administratiekosten en de volledige door Leverancier ter incasso van het factuurbedrag daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, steeds met inbegrip van de honoraria van de door Leverancier ingeschakelde derden, komen voor rekening van Afnemer. Voor de buitengerechtelijke kosten is Afnemer minimaal 10% van de hoofdsom verschuldigd, met een absoluut minimum van 250,-, dit in afwijking van de leidraad van Rapport Voorwerk II of enig daarvoor in de plaats gekomen leidraad, met welke afwijking van genoemde leidraad Afnemer hierbij op voorhand instemt.
Lid 6: Indien Afnemer terzake van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of deze AV in verzuim is geraakt, worden vanaf dat moment alle betalingsverplichtingen van Afnemer aan Leverancier, ongeacht of reeds is gefactureerd, onmiddellijk en volledig opeisbaar.

 

Artikel 13 Intellectuele en industriële eigendomsrechten. Geheimhouding.

Lid 1: Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder auteursrecht, merk- en modelrechten en octrooien) op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde of ontwikkelde ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters en voorbeelden (hierna: de Informatie ) berusten uitsluitend bij Leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Lid 2: Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid genoemde Informatie aan te wenden anders dan ten behoeve van het in de Overeenkomst voorziene gebruik van de Producten waarop zij betrekking hebben.
Lid 3: Afnemer zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Afnemer ter beschikking gestelde Informatie, iedere Specificatie, alle bedrijfsinformatie en know-how betreffende en afkomstig van Leverancier. Afnemer dient desgevraagd de vertrouwelijke informatie alsmede alle kopieën of andere vermenigvuldigingen daarvan onverwijld over te dragen aan Leverancier zonder achterhouding van enige kopie op welke wijze en in welke vorm ook.

 

Artikel 14 Inbreuk op rechten van derden.

Lid 1: Indien door een bevoegde rechter in een rechtsgeding tegen Leverancier onherroepelijk wordt vastgesteld dat een door Leverancier geleverd Product inbreuk maakt op een recht van intellectuele eigendom van een derde, zal Leverancier te harer keuze de betrokken zaak vervangen voor een Product dat geen inbreuk maakt op het betreffende recht, een gebruiksrecht ter zake trachten te verwerven of Afnemer de voor dat Product betaalde prijs terugbetalen, verminderd met een redelijke afschrijving.
Lid 2: Ingeval van vervanging of terugbetaling komt Leverancier het recht toe daaraan de voorwaarde van teruglevering van de oorspronkelijk geleverde Producten te verbinden.
Lid 3: Op Leverancier rust met betrekking tot enige inbreuk op rechten van derden geen andere verplichting dan de in het eerste lid vermelde verplichtingen.
Lid 4: Ingeval een Order hetzij wordt uitgevoerd naar ontwerp, tekeningen, Specificatie(s) of aanwijzingen, hetzij daarbij gebruik wordt gemaakt van zaken, door of vanwege Afnemer verstrekt, garandeert Afnemer dat daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht van enige derde en vrijwaart Afnemer Leverancier tegen alle daarmee verband houdende aanspraken van derden.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid.

Lid 1: Leverancier aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor de materiële directe schade, indien en voor zover:
- de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier of (niet-) ondergeschikten van Leverancier waarvan Leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst heeft bediend, en / of
- de schade het gevolg is van een aantoonbaar Gebrek in de door Leverancier geproduceerde en/of geleverde Producten voor zover deze niet de veiligheid bieden die men, alle omstandigheden in aanmerking genomen, daarvan mag verwachten.
Lid 2: Leverancier aanvaardt geen enkele andere of verdere aansprakelijkheid voor welke immateriële of indirecte (gevolg)schade dan ook, zoals bijvoorbeeld voor het niet deugdelijk plaatsen van het bedrijfslogo en/of bedrijfsnaam op zaken van Afnemer; voor andere bewerkingen van zaken van Afnemer en/of levering van Producten; voor een Gebrek dat het gevolg is van onjuistheid of onvolkomenheid in het door Afnemer aan Leverancier verstrekte ontwerp; voor gederfde omzet.
Lid 3: Het bedrag aan door Leverancier verschuldigde schadevergoeding is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende Producten bedongen prijs (excl. BTW) zij het met een maximum van 50.000,- , maar de door Leverancier verschuldigde schadevergoeding zal in ieder geval nooit meer bedragen dan hetgeen de verzekeraar van Leverancier in voorkomend geval uitkeert. (Op verzoek zal Leverancier aan Afnemer een kopie van de betreffende verzekeringsovereenkomst doen toekomen).
Lid 4: Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden als gevolg van een Gebrek in een zaak die door Afnemer aan een derde is geleverd en die (mede) bestond uit door Leverancier geleverde zaken, behoudens indien en voor zover Afnemer bewijst dat de (materiële directe) schade uitsluitend en alleen is veroorzaakt door de door Leverancier geleverde Producten.
Lid 5: Ingeval van overmacht als bedoeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden is Leverancier nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.
Lid 6: Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen op grond van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden door het verloop van één jaar na leveringsdatum.
Lid 7: Het bepaalde in dit artikel geldt mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Leverancier zich bij de uitvoering van deze overeenkomst bedient.

 

Artikel 16 Teruggave verhuurde en in bruikleen gegeven zaken.

Lid 1: Indien Leverancier aan Afnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken heeft verhuurd en/of in bruikleen heeft gegeven, is Afnemer verplicht deze zaken binnen een fatale termijn van 2 dagen na beëindiging van de Overeenkomst ongeacht de reden daarvan, in oorspronkelijke staat vrij van gebreken en volledig te retourneren.
Lid 2: Indien Afnemer om welke reden dan ook niet voldoet aan de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft Leverancier het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging en gederfde huurinkomsten, op Afnemer te verhalen, onverminderd alle overige aan Leverancier toekomende rechten.

 

Artikel 17 Ontbinding overeenkomst.

Lid 1: Indien Afnemer één van zijn verplichtingen jegens Leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of zijn onderneming of een substantieel deel ervan feitelijk staakt, in geval van een juridische fusie dan wel indien een substantieel deel van de zeggenschap bij Afnemer in andere handen komt, zijn alle facturen direct en volledig opeisbaar en komt Leverancier het recht toe zonder dat nog een ingebrekestelling is vereist, door middel van een schriftelijke verklaring (alle) met Afnemer gesloten Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden en heeft Leverancier recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere aan Leverancier toekomende rechten.
Lid 2: Indien Leverancier ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan Afnemer de Overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding in verband met de (reden voor) ontbinding, terwijl het bepaalde in artikel 11 van deze algemene voorwaarden terzake van het eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk van kracht blijft.

 

Artikel 18 Geschillen/toepasselijk recht/forumkeuze.

Lid 1: Op deze algemene voorwaarden en alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag terzake internationale koopovereenkomsten wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.
Lid 2: Alle geschillen die tussen Leverancier en Afnemer ontstaan zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Leverancier statutair is gevestigd.

 

Artikel 19 Overige bepalingen.

Lid 1: Wanneer deze algemene voorwaarden tevens beschikbaar in een andere dan de Nederlandse taal, prevaleert de Nederlandstalige versie ingeval van enige onverenigbaarheid tussen de Nederlandstalige versie en de versie in de andere taal.
Lid 2: Indien een bepaling van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en de algemene voorwaarden aan. In dat geval heeft Leverancier het recht om daarvoor in de plaats een bepaling te stellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde c.q. onafdwingbare bepaling benadert.

Neem contact met ons op

Error 404